Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
101 57/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Sửa đổi, bổ sung giá đất tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 15/12/2023 01/01/2024
102 58/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2024 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng 15/12/2023 01/01/2023
103 55/2023/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND 14/12/2023 26/12/2023
104 84/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 25/12/2023
105 85/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Ban hành các Quy định về một số nội dung, mức chi xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội; bồi dưỡng các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, hỗ trợ tại các sự kiện; hỗ trợ chế độ thai sản cho đối tượng nữ là người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
106 86/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách phát sinh đột xuất theo chủ trương phê duyệt của cấp có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 25/12/2023
107 87/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 25/12/2023
108 88/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
109 109/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
110 74/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 về Quy định một số nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 14/12/2023 01/01/2024
111 83/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 66/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND 14/12/2023 01/01/2024
112 89/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
113 90/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Thuế - Lệ phí Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
114 97/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Quy định về Số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
115 99/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
116 101/2023/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 14/12/2023 01/01/2024
117 35/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ 13/12/2023 01/02/2024
118 37/2023/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới 13/12/2023 01/03/2024
119 90/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thuế - Lệ phí Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 13/12/2023 01/02/2024
120 89/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 12/12/2023 12/12/2023

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang