Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
481 28/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Lĩnh vực khác Ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phục vụ cho kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu 20/12/2021 02/02/2022
482 27/2021/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Y tế - Sức khỏe Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử 20/12/2021 15/02/2022
483 60/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 17/12/2021 27/12/2021
484 67/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Y tế - Sức khỏe Quy định chính sách hỗ trợ bệnh nhân điều trị lao đa kháng thuốc và bệnh nhân chạy thận nhân tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
485 52/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
486 54/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2021
487 73/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025 17/12/2021 01/01/2021
488 79/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các hội năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 01/01/2022
489 82/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thống nhất chủ trương thực hiện thí điểm khai thác dịch vụ du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Hòa Vang 17/12/2021 17/12/2021
490 83/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 17/12/2021
491 49/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 17/12/2021 17/12/2021
492 50/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Kế toán, kiểm toán Về kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025 17/12/2021
493 51/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tài chính - Ngân hàng Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 17/12/2021 17/12/2021
494 61/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Nông nghiệp Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 17/12/2021
495 68/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 17/12/2021
496 70/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 17/12/2021 17/12/2021
497 71/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc ban hành nguyên tắc và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách thành phố cho ngân sách huyện Hòa Vang giai đoạn 2021-2025 17/12/2021 01/01/2022
498 72/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang, giai đoạn 2022-2025 17/12/2021 01/01/2022
499 78/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 17/12/2021 17/12/2021
500 53/2021/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/12/2021 27/12/2021

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang