Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
341 56/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 của thành phố Đà Nẵng 18/10/2022 18/10/2022
342 57/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng 18/10/2022 18/10/2022
343 60/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 18/10/2022 18/10/2022
344 80/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y 13/10/2022 13/10/2022
345 2684/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Ban hành Quy định về việc đưa người lang thang, xin ăn vào cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/10/2022 13/10/2022
346 20/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/10/2022 25/10/2022
347 21/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Chính sách xã hội Bãi bỏ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND thành phố ban hành Quy định về việc đưa người lang thang vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/10/2022 26/10/2022
348 2671/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 12/10/2022 12/10/2022
349 19/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng 06/10/2022 18/10/2022
350 61/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Đất đai - Nhà ở Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 05/10/2022 20/11/2022
351 62/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Chính sách xã hội Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 05/10/2022 19/11/2022
352 72/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 04/10/2022 01/01/2023
353 59/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Thuế - Lệ phí Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải 29/09/2022 01/10/2022
354 19/2022/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Tài chính - Ngân hàng Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 22/09/2022 10/11/2022
355 58/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tài chính - Ngân hàng Quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” 22/09/2022 10/11/2022
356 56/2022/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Tổ chức bộ máy tư hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 16/09/2022 01/01/2022
357 18/2022/QĐ-UBND Bộ Chính trị Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định về nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/09/2022 26/09/2022
358 59/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về định danh và xác thực điện tử 05/09/2022 20/10/2022
359 17/2022/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Sửa đổi Phụ lục giá dịch vụ trông giữ xe tại Bãi đỗ xe 255 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng kèm theo Quyết định 50/2019/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành 31/08/2022 12/09/2022
360 58/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 31/08/2022 01/11/2022

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang