Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 284/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về nhiệm vụ năm 2020 12/12/2020 01/01/2020
2 27/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng - giai đoạn 1 06/01/2020 06/01/2020
3 58/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tài nguyên môi trường Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/12/2019 10/01/2020
4 20/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Khoa học - Công nghệ thông tin Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông” 31/12/2019 01/07/2020
5 38/2019/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 31/12/2019 20/02/2020
6 56/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/12/2019 30/12/2019
7 57/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định một số nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/12/2019 30/12/2019
8 96/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đất đai - Nhà ở Quy định về khung giá đất 19/12/2019 19/12/2019
9 55/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giao thông Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải 16/12/2019 26/12/2019
10 5676/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/12/2019 16/12/2019
11 271/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Tài nguyên môi trường Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2019 01/01/2020
12 267/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2019 12/12/2019
13 278/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2019 12/12/2019
14 281/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Tổ chức bộ máy Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2020 của thành phố Đà Nẵng 12/12/2019 01/01/2020
15 264/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 12/12/2019 12/12/2019
16 269/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Nông nghiệp Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 105/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020 12/12/2019 01/01/2020
17 270/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Doanh nghiệp, Hỗ trợ doanh nghiệp Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2019 01/01/2020
18 272/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2019 12/12/2019
19 273/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về việc bổ sung nội dung Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về thông qua Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 12/12/2019 12/12/2019
20 274/2019/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc đặt, đổi tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 12/12/2019 22/12/2019
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo