Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 30/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 12/10/2021 25/10/2021
2 126/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 08/10/2021 08/10/2021
3 29/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt 06/10/2021 06/10/2021
4 88/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 01/10/2021 01/10/2021
5 27/2021/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Bãi bỏ Quyết định 137/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng 01/10/2021 12/10/2021
6 27/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Đất đai - Nhà ở Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 25/09/2021 25/09/2021
7 26/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 17/09/2021 02/11/2021
8 76/2021/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Chính sách xã hội Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 15/09/2021 01/11/2021
9 09/2021/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tư Kế toán, kiểm toán Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 07/09/2021 01/11/2021
10 23/2021/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 30/08/2021 15/10/2021
11 16/2021/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 12/08/2021 01/10/2021
12 30/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2021 22/08/2021
13 31/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2021 22/08/2021
14 32/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Quy hoạch xây dựng Về việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021 12/08/2021 12/08/2021
15 33/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng 12/08/2021 22/08/2021
16 34/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/08/2021 12/08/2021
17 35/2021/NQ-HĐND UBND thành phố Đà Nẵng Nghị quyết Giáo dục đào tạo Quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố quản lý năm học 2021-2022, học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm 2021-2022 12/08/2021 22/08/2021
18 39/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Chính sách xã hội Quy định chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố 12/08/2021 12/08/2021
19 40/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Về thành lập, đặt tên tổ dân phố trên địa bàn quận Hải Châu và quận Liên Chiểu 12/08/2021 12/08/2021
20 41/2021/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân thành phố Nghị quyết Lĩnh vực khác Bãi bỏ Nghị quyết số 213/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố 12/08/2021 12/08/2021
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo