Tin tức Tin tức

Đề xuất giảm thời gian tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ
Người đăng tin: Nguyễn Thục Đan Ngày đăng tin: 12/06/2024 Lượt xem: 12

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ (DQTV).

Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 15/6/2020 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV. Sau 4 năm tổ chức triển khai thực hiện, công tác huấn luyện DQTV đã đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành huấn luyện đi vào nề nếp, nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp huấn luyện và công tác bảo đảm được đồng bộ, thống nhất, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV ngày càng được nâng lên, thực sự là lực lượng nòng cốt tham gia phòng chống bão lụt, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, qua thực tiễn tổ chức thực hiện Thông tư số 69/2020/TT-BQP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể, thời gian tập huấn, bồi dưỡng cho các chức vụ chỉ huy DQTV còn dài (7 ngày) trong khi đó nội dung cần tập huấn, bồi dưỡng không nhiều. Vì vậy, cần phải điều chỉnh giảm thời gian xuống (5 ngày) cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Chương trình tập huấn, bồi dưỡng còn dàn trải, chung chung, dẫn đến các địa phương khó chủ động lựa chọn nội dung cần thiết để tập huấn, bồi dưỡng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, phân cấp tập huấn cho đối tượng là trung đội trưởng, thôn đội trưởng, thuyền trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng 12,7mm, 14,5mm, ĐKZ, cối 82mm, cối 60mm (cấp huyện) chưa phù hợp, nhiều địa phương không đủ khả năng tổ chức tập huấn (không có biên chế đủ cán bộ các chuyên ngành); do vậy, cần bổ sung quy định cấp chủ trì tổ chức tập huấn (cấp huyện hoặc cấp tỉnh) để các địa phương vận dụng linh hoạt, chủ động tổ chức để nâng cao chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Quy định cấp tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chức vụ chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Hải đội dân quân thường trực là chưa phù hợp vì thực tế hiện nay cấp tỉnh không có biên chế cán bộ chuyên ngành tàu thuyền để thực hiện nội dung này; vì vậy, cần bổ sung quy định để Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Hải đội dân quân thường trực cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Quy định Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức) tự tổ chức huấn luyện cho đơn vị tự vệ ở cơ quan, tổ chức mình là chưa phù hợp; vì vậy, cần bổ sung thẩm quyền cho Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trong chỉ đạo và tổ chức huấn luyện ở một số đơn vị cụ thể để khắc phục tình trạng một số Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ không đủ khả năng tổ chức huấn luyện.

Chưa quy định cụ thể Danh mục, định mức, niên hạn sử dụng các loại vật chất bảo đảm cho tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập DQTV vì vậy phải quy định cụ thể để bảo đảm tính pháp lý trong quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chưa quy định nội dung huấn luyện pháo binh 105mm; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số phụ lục của Thông tư số 69/2020/TT-BQP.

Từ những lý do trên việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP là cần thiết.

Mục đích sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2020/TT-BQP nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập nêu trên, tổ chức thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương, cơ quan, tổ chức; đồng thời làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức chỉ đạo điều hành, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện DQTV.

Giảm thời gian tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

Cụ thể, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 về thời gian tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ như sau:

a) Tập huấn

Các chức vụ chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải đội; trung đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, thuyền trưởng, thôn đội trưởng, khẩu đội trưởng: 05 ngày/năm.

b) Bồi dưỡng

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, hằng năm hoặc từng giai đoạn Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tham mưu với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức), thời gian không quá 05 ngày.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được chủ động lựa chọn nội dung tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 về chương trình tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ:

a) Chương trình tập huấn quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; trên cơ sở chương trình quy định, nội dung tập huấn cụ thể hằng năm do cấp chủ trì tổ chức tập huấn xác định báo cáo cấp trên trực tiếp phê duyệt.

b) Chương trình bồi dưỡng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; trên cơ sở chương trình quy định, nội dung bồi dưỡng cụ thể do cấp chủ trì tổ chức bồi dưỡng xác định báo cáo cấp trên trực tiếp phê duyệt.".

Phân cấp tổ chức, cơ sở tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 4 về phân cấp tổ chức, cơ sở tập huấn, bồi dưỡng chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ như sau:

Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh; các tổng cục, quân chủng, binh chủng, binh đoàn, tập đoàn, tổng công ty tổ chức tập huấn cho các chức vụ chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, tiểu đoàn, hải đoàn, đại đội, hải đội, trung đội trưởng, khẩu đội trưởng Dân quân tự vệ pháo phòng không, pháo binh.

Cơ quan quân sự địa phương cấp huyện hoặc cấp tỉnh tổ chức tập huấn cho trung đội trưởng, thôn đội trưởng, thuyền trưởng, chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức), tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng 12,7mm, 14,5mm, ĐKZ, cối 82mm, cối 60mm.

Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chỉ huy đơn vị tự vệ (nơi không có ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức).

Quân chủng Hải quân chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh có Hải đội dân quân thường trực tổ chức bồi dưỡng các chức vụ chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Hải đội dân quân thường trực.

Cơ sở tập huấn, bồi dưỡng do cấp tổ chức quyết định.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp quy định, chính sách, thông tin kinh tế - xã hội
3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính
4. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử
5. Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh
6. Cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH, nhắn tin CSKH, truyền thông, sự kiện và các dịch vụ tư vấn khác...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang