Tin tức Tin tức

Đề xuất nhiều quy định mới trong lĩnh vực mật mã dân sự
Người đăng tin: Nguyễn Thục Đan Ngày đăng tin: 12/06/2024 Lượt xem: 9

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An toàn thông tin mạng về mật mã dân sự.

Bộ Quốc phòng cho biết, Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Để triển khai thực hiện Luật, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP và Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP.

Qua 08 năm thực hiện, Nghị định số 58/2016/NĐ-CP đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; và cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực mật mã dân sự. Tuy nhiên, để đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự; đồng thời tổ chức thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phương án cắt giảm quy định, điều kiện kinh doanh, đã nảy sinh yêu cầu cần điều chỉnh các quy định hiện hành về quản lý mật mã dân sự. 

Nghị định số 58/2016/NĐ-CP cần được thay thế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau: 1- Yêu cầu triển khai nhiệm vụ được giao tại Luật An toàn thông tin mạng; 2- Yêu cầu đồng bộ, phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính; 3- Yêu cầu tổ chức và triển khai các quy định về quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự; 4- Yêu cầu về rà soát, cắt giảm quy định, điều kiện kinh doanh và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính.

Xuất phát từ các yêu cầu đó, Bộ Quốc phòng đã rà soát các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực mật mã dân sự quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định số 58/2016/NĐ-CP và đề xuất thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng và Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ trong lĩnh vực mật mã dân sự. Theo đó, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 58/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự và ban hành các mẫu biểu theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực mật mã dân sự.

Dự thảo gồm 05 chương, 17 điều và 03 phụ lục

Nội dung dự thảo Nghị định gồm 05 chương, 17 điều và 03 phụ lục, cụ thể:

Chương I - Những quy định chung (02 điều);

Chương II - Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (05 điều);

Chương Ill - Đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự (03 điều);

Chương IV - Xử lý vi phạm (04 điều);

Chương V - Điều khoản thi hành (03 điều).

Các phụ lục kèm theo Nghị định gồm:

Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

Phụ lục II: Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép;

Phụ lục III: Mẫu hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực mật mã dân sự

So với các quy định của Nghị định số 58/2016/NĐ-CP hiện hành, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự.

Tại chương II về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, dự thảo ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và nguyên tắc áp dụng Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép; quy định chi tiết điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, trình tự, thủ tục cấp mới, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Các quy định về trình tự, thủ tục cấp phép tại Chương này đã đồng bộ nhằm thực thi quy định về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính và phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực mật mã dân sự.

So với Nghị định số 58/2016/NĐ-CP, Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép (ban hành tại Phụ lục I, Phụ lục II Dự thảo Nghị định) đã có một số điều chỉnh phù hợp với thực trạng hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, đồng thời phù hợp với yêu cầu quản lý các sản phẩm mật mã dân sự hiện nay, cụ thể:

- Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có 07 nhóm sản phẩm, trong đó:

+ Gộp nhóm "Sản phẩm sinh khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã" và nhóm "Thành phần mật mã trong hệ thống PKI" thành nhóm "Sản phẩm sinh khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã";

+ Thay thế nhóm "Sản phẩm bảo mật luồng IP và bảo mật kênh" bằng nhóm "Sản phẩm bảo mật luồng IP";

+ Bổ sung Danh mục sản phẩm mật mã dân sự loại trừ (từ 09 nhóm tăng lên 12 nhóm).

Đồng thời, thay đổi cấu trúc và nội dung của Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép (gồm tên sản phẩm, mã số HS, mô tả hàng hóa, mô tả đặc tính kỹ thuật mật mã) trên cơ sở kế thừa Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 32/2023/NĐ-CP.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định hoạt động thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trong trường hợp cần thiết, để phục vụ quản lý nhà nước về mật mã dân sự, Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp sản phẩm mật mã dân sự của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài có đủ năng lực.

So với các quy định của Nghị định 58/2016/NĐ-CP hiện hành, đây là những quy định mới nhằm triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng, đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm mật mã dân sự…

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân và chuyển đến cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp quy định, chính sách, thông tin kinh tế - xã hội
3. Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính
4. Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin chính quyền điện tử
5. Cung cấp thông tin phòng chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh
6. Cung cấp dịch vụ Tổng đài CSKH, nhắn tin CSKH, truyền thông, sự kiện và các dịch vụ tư vấn khác...

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang