Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 trên địa bàn thành phố
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 10/08/2021 Lượt xem: 8

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa ký ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24-7-2021 triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm thực hiện Kế hoạch số 298/KH-BCA ngày 9-7-2021 của Bộ Công an về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30-6-2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021.

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đồng thời khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành nưgời có ích cho xã hội. Do vậy cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung, ý nghĩa Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021.

Theo đó, thực hiện Quyết định đặc xá phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực. Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện đặc xá năm 2021 được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

UBND thành phố giao Công an thành phố tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30-6-2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố tổ chức thực hiện công tác đặc xá đúng theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá và Kế hoạch của Bộ Công an.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các cấp tổ chức thực hiện tốt quy định tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17-4-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ, tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương, báo cáo theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục tham mưu đề xuất UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách về hỗ trợ dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm để giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội các quận, huyện, phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức đào tạo dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, không tái phạm.

UBND thành phố cũng giao Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố chỉ đạo phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các ngành, các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và những quy định của pháp luật về đặc xá. Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác trợ giúp, hỗ trợ người được đặc xá các thủ tục pháp lý giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được đặc xá; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người được đặc xá; quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống.

Hằng năm, trên cơ sở dự toán do Công an thành phố và các ngành có liên quan đề nghị, Sở Tài chính có trách nhiệm tiến hành thẩm định đề xuất UBND thành phố đảm bảo nguồn kỉnh phí thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng theo phân cấp quản lý từ ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND các xã, phường quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được đặc xá. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm, hướng dẫn hoạt động hỗ trợ giúp người được đặc xá ổn định cuộc sống; chỉ đạo xây dựng mô hình thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận người được đặc xá do cơ quan Công an chuyển giao để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục; phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được đặc xá thực hiện đầy đủ cam kết; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được đặc xá trong trường hợp cần thiết; bên cạnh đó, vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ tạo việc làm cho người được đặc xá.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đặc xá; giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời hướng dẫn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, phối hợp với cơ quan Công an thành phố tổ chức thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Hàng năm khi có yêu cầu thực hiện việc báo cáo tình hình, kết quả gửi về Công an thành phố để tổng hợp báo cáo chung.

UBND thành phố giao Công an thành phố là Cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp UBND thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021; định kỳ sơ kết, tổng kết, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Theo danang.gov.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo