Đề xuất kinh phí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 26/07/2021 Lượt xem: 11

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của công dân đối với dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”.

Theo dự thảo, ngân sách nhà nước (NSNN) bảo đảm kinh phí đối với cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức của Đảng; các tổ chức chính trị - xã hội.
Đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên được bố trí kinh phí từ dự toán NSNN (chi thường xuyên không giao tự chủ) được giao hàng năm theo quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, kinh phí do đơn vị tự đảm bảo từ các nguồn tài chính của đơn vị; từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có) phù hợp với quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo Thông tư quy định các đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước; các cơ quan, tổ chức của Đảng; tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước; đội ngũ nhân lực kỹ thuật an toàn thông tin và công nghệ thông tin của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin, giảng viên, nghiên cứu viên về an toàn thông tin.

Dự thảo cũng hướng dẫn một số nội dung chi và mức chi như sau: Chi cho giảng viên để triển khai đào tạo 200 chuyên gia về an toàn thông tin, trường hợp phát sinh các khóa học với yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, căn cứ vào mức độ cần thiết triển khai các hoạt động và dự toán kinh phí được duyệt, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương quyết định mức chi thù lao giảng viên, trợ giảng để thực hiện.

Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, đào tạo thực hành tại chỗ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Chi khảo sát, học tập kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn ngân lực an toàn thông tin trong và ngoài nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 102/2021/TT-BTC quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo