Giảng viên tập huấn chương trình giáo dục phổ thông được trả tiền công tối đa 2 triệu đồng/buổi
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 13/05/2021 Lượt xem: 36

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn việc quản lý kinh phí thực hiện tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Mục III.2.a, Mục IV.2 Điều 1 Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Nguồn kinh phí tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn thu hoạt động sự nghiệp của các cơ sở giáo dục công lập; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật của các cơ sở giáo dục; đóng góp của giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Theo dự thảo, nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông gồm: Chi xây dựng mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS); chi mua tài khoản học tập trực tuyến cho giáo viên trên hệ thống LMS; chi xây dựng khoá học trên hệ thống LMS; chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới hoặc chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng; Chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; Chi tài liệu học tập bắt buộc theo nội dung chương trình khoá tập huấn, bồi dưỡng cho học viên tham dự...

Đối với chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên, dự thảo nêu rõ, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa tập huấn, bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá tập huấn, bồi dưỡng quyết định mức chi tiền công cho giảng viên; trợ giảng; báo cáo viên trong nước (gồm cả hình thức tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến); tiền công cho giảng viên là giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán đã được tập huấn, bồi dưỡng nay tham gia tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục khác trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong phạm vi dự toán được giao. Mức chi tiền công tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học).

Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc: Căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ số lượng học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc của từng lớp tập huấn, bồi dưỡng, cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng được quyết định chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc theo mức tối đa không quá 200.000 đồng/học viên.

Bên cạnh đó, chi hỗ trợ một phần tiền ăn cho học viên trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung; chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi tập huấn, bồi dưỡng (một lượt đi và về); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong thời gian tập huấn, bồi dưỡng tập trung.

Theo Quyết định 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thì chương trình mới, sách giáo khoa mới được xây dựng theo hướng coi trọng dạy người với dạy chữ, rèn luyện, phát triển cả về phẩm chất và năng lực, tăng cường năng lực ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng sống, làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng, phát huy thành quả khoa học công nghệ thế giới, nhất là công nghệ giáo dục và công nghệ thông tin.

Chương trình mới, sách giáo khoa mới lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh; tăng cường tính tương tác trong dạy và học giữa thầy với trò, trò với trò và giữa các thầy giáo, cô giáo.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo