Đăng ký xây dựng văn bản QPPL về giao thông vận tải trước 1/7 hằng năm
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 11/05/2021 Lượt xem: 9

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ này.

Trong đó nêu rõ: Trước ngày 1/7 hằng năm, các vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ (Vụ); tổng cục, các cục, viện, trường, Trung tâm Công nghệ thông tin (tổng cục, cục); doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và yêu cầu thực tế để đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm sau gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp.

Trước ngày 1/12 hằng năm, Vụ Khoa học - Công nghệ gửi danh mục kế hoạch thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm sau về Vụ Pháp chế để tổng hợp vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải.

Trường hợp cần bổ sung văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình, các vụ, tổng cục, cục đề xuất kế hoạch xây dựng văn bản gửi Vụ Pháp chế. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung Chương trình thực hiện như việc đăng ký lần đầu.

Hồ sơ đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:

1- Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nêu rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành; mục đích, quan điểm xây dựng; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục tiêu, nội dung chính của văn bản; chính sách cơ bản và các giải pháp để thực hiện; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành; thời gian dự kiến trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

2- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

3- Các thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao quy định thủ tục hành chính;

4- Đề cương dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

5- Bản dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan tham mưu trình, cơ quan phối hợp, Thứ trưởng phụ trách, cơ quan ban hành, thời gian trình đề cương chi tiết, thời gian trình dự thảo văn bản (theo từng cấp);

6- Tài liệu khác (nếu có).

Đối với các văn bản phải lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, sau khi có Nghị quyết của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì tham mưu trình gửi đăng ký về Vụ Pháp chế theo quy định để cập nhật nhiệm vụ xây dựng văn bản vào Chương trình.

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo dự thảo, căn cứ đề xuất của các vụ, tổng cục, cục, Vụ Pháp chế lập danh mục Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc rà soát và tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với đề nghị xây dựng văn bản.

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Vụ Pháp chế chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình; xin ý kiến của các Thứ trưởng phụ trách và trình Bộ trưởng xem xét, ban hành chậm nhất vào ngày 31/12 hằng năm.

Sau khi Bộ trưởng ký ban hành, Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải Quyết định ban hành Chương trình trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo