Chỉ Thị số 41-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 20/08/2020 Lượt xem: 11

Thành ủy Đà Nẵng vừa có Chỉ Thị số 41-CT/TU về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Nội dung Chỉ thị như sau:

Ngày 19/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (viết tắt là Nghị quyết số 119/2020/QH14). Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa một số nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; là căn cứ pháp lý tạo bước đột phá, nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức chính quyền, phù hợp với đặc điểm và điều kiện phát triển đô thị Đà Nẵng; đồng thời, mở ra nhiều cơ chế, chính sách, đảm bảo tính chủ động, tạo động lực phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết

1.1. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng đắn Nghị quyết số 119/2020/QH14, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mình.

Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14 cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, liên tục từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng, các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách phát triển thành phố.

1.2. Tổ chức các lớp học tập, nghiên cứu sâu những nội dung cơ bản, những vấn đề trọng tâm của Nghị quyết số 119/2020/QH14 đối với cán bộ chủ chốt các cấp từ thành phố đến cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận thành phố, tập trung chủ yếu vào các nội dung của việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý tài chính - ngân sách. Hoàn thành tổ chức quán triệt Nghị quyết đối với cấp thành phố trong tháng 8/2020; cấp quận, huyện và phường, xã hoàn thành trong tháng 9/2020. Lưu ý, nghiên cứu hình thức tổ chức phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố, nhất là Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng tăng cường các bài viết, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết số 119/2020/QH14, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm.

1.3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 20/8/2020; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố nắm rõ nội dung tinh thần Nghị quyết số 119/2020/QH14, nắm chắc tình hình dư luận, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự ổn định, thống nhất khi thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14.

2. Về triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị

2.1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố và các quy định có liên quan theo thẩm quyền về thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố; trong đó, lưu ý đổi mới phương thức hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố theo hướng mở rộng phạm vi, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền đô thị và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND quận, phường theo Nghị quyết số 119/2020/QH14.

- Lãnh đạo công tác giám sát và quyết định theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 119/2020/QH14, chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân thành phố, qua đó bảo đảm quyền đại diện và phát huy dân chủ của người dân; xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức tốt các phương thức tiếp nhận, xử lý thông tin của cử tri thành phố.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc giám sát hoạt động của UBND quận, UBND phường, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân quận; xem xét, theo dõi việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND quận, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận đối với chất vấn của đại biểu HĐND thành phố; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố; trong đó, xây dựng phương án nhân sự đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp bầu cử phù hợp với việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị; lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm.

2.2. Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo:

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 và hướng dẫn của Chính phủ.

- Triển khai các quy định theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của UBND thành phố, UBND quận, UBND phường; chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, tạm đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; quy định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường.

- Thực hiện việc sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Rà soát, bố trí đội ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo mô hình chính quyền đô thị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ và đạo đức công vụ.

- Ban hành các quy định theo thẩm quyền để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị; phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương, đảm bảo sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, không trùng lắp, không bỏ sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước. Ban hành quy định, phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, nhiệm vụ tại các quận, phường.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng đoàn HĐND thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14.

2.3. Ban Tổ chức Thành ủy:

- Chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố, gắn với việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14; theo đó, sớm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 trong tháng 11/2020 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Tiến hành rà soát để hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy đảng các quận, phường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được quy định tại Nghị quyết 119/2020/QH14; trong đó, quan tâm mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền theo hướng tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính chủ động trong quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, xây dựng chính quyền.

- Tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền, quy trình công tác cán bộ ở quận, phường phù hợp với Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thẩm quyền công tác cán bộ của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch UBND quận.

2.4. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp; hướng dẫn cấp ủy đảng các quận, phường xây dựng quy chế hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy, quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong điều kiện thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14.

2.5. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo:

- Rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận, phường cho phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động để tăng cường vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát, xây dựng chính quyền theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong điều kiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

3. Về triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố

3.1.Đảng đoàn HĐND thành phố:

- Phối hợp với Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động làm việc với các ban, bộ, ngành Trung ương, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14.

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành nghị quyết, văn bản theo thẩm quyền của HĐND thành phố để triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

3.2.Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo:

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương để tham mưu, trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 trong năm 2020, nhất là Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quy định để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 trên các lĩnh vực về quy hoạch; tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố; việc tạo nguồn cải cách tiền lương và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư; danh mục phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố; việc sử dụng các khoản thu tăng thêm để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, phường phù hợp với khả năng thực tiễn và tình hình của từng địa phương, đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương tham mưu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khắc phục những vi phạm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, nhất là trên lĩnh vực đất đai.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố và các cơ quan có liên quan căn cứ Chỉ thị này để ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14. Đảng đoàn HĐND thành phố chịu trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ban cán sự đảng UBND thành phố chịu trách nhiệm sơ kết, tổng kết việc triển khai cơ chế, chính sách đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 119/2020/QH14; có hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tham mưu ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14.

4.2. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ của mình giúp Ban Thường vụ Thành ủy triển khai theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

4.3. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể Nghị quyết số 119/2020/QH14, gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương,cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả; trước mắt, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với Nghị quyết số 119/2020/QH14.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc, phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 119/2020/QH14.

Theo drt.danang.vn

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo