Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 05 năm 2020
Người đăng tin: Ngo Thi Yen Sa Ngày đăng tin: 24/06/2020 Lượt xem: 2

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI - AN NINH QUỐC PHÒNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 05/2020
Stt Tiêu chí Tháng 05/2020
Ước đạt Lũy kế Kế hoạch năm Tỷ lệ so với cùng kỳ
I Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh Tháng 05/2020
1 Kinh tế        
1.1 Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP). Trong đó:  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) thành phố tháng 5/2020 ước giảm 12,4% so với cùng kỳ 2019, , lũy kế 5 tháng ước giảm 7,96% so với cùng kỳ 2019
  - Công nghiệp khai khoáng   -30,1%    
  - Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải   -10,5%    
  - Công nghiệp sản xuất và phân phối điện   -3,3%    
  - Công nghiệp chế biến-chế tạo   -7,8%    
1.2 Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm         
  Sản lượng khai thác thủy sản 3.504 tấn 7.123 tấn 45,5% +1,2%
1.3 Dịch vụ        
  Chỉ số giá tiêu dùng bình (CPI) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố tháng 5/2020 tăng 2,59% so với cùng kỳ 2019, CPI bình quân 5 tháng năm 2020 tăng 4,71% so với cùng kỳ 2019.
  Tổng mức bán lẻ hàng hoá  4.461 tỷ đồng 22.107 tỷ đồng   -4,6%
  - Doanh thu bán lẻ hàng hóa        
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 126 triệu USD 591,7 triệu USD   -11,2% 
  Kim ngạch nhập khẩu 109,4 triệu USD 487,8 triệu USD   -5,5%
  Hoạt động du lịch         
  - Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ.  119,2 nghìn lượt 1,3 triệu lượt khách   -79,3%
  - Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống    4.621 tỷ đồng   -42,1%
  + Dịch vụ lưu trú    1.308 tỷ đồng   -51,9%
  + Dịch vụ ăn uống   3.313 tỷ đồng   -31,7%
  Hoạt động vận tải        
  - Khối lượng luân chuyển hành khách 55,1 triệu Hk.km 450,3 triệu Hk.km   -60,6% 
  - Khối lượng luân chuyển hàng hóa 249,5 triệu T.km 1.480 triệu T.km   -15,4%
  - Doanh thu vận tải  922,1 tỷ đồng 5.364,1 tỷ đồng   -22,6% 
  Thông tin truyền thông        
  - Doanh thu toàn ngành   7.803 tỷ đồng 23,2% -35%
  - Kim ngạch xuất khẩu phần mềm   23,4 triệu USD 22,9 % -33% 
  Hoạt động ngân hàng         
  - Tổng nguồn vốn huy động   127.000 tỷ đồng    
  - Tổng dư nợ   176.000 tỷ đồng    
2 Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu của Chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, phát triển hoạt động đối ngoại, doanh nghiệp và khởi nghiệp
  - Về thu hút đầu tư trong nước, từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 13.097 tỷ đồng vốn đầu tư, trong đó đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN, tổng vốn đầu tư là 10.815 tỷ đồng (tăng 593% về vốn so với cùng kỳ, cấp mới chấp thuận chủ trương đầu tư cho 04 dự án đầu tư trong nước theo luật nhà ở với tổng vốn đầu tư 2.282 tỷ đồng. Lũy kế đến nay (15/5/2020), thành phố có 337 dự án đầu tư trong nước ngoài KCN với tổng vốn đầu tư là 115.713 tỷ đồng.
- Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong tháng (15/4-15/5/2020), có 07 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,7 triệu USD (giảm 66,4% về vốn so với cùng kỳ năm 2019; có 01 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 0,075 triệu USD; có 05 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 0,34 triệu USD (cùng kỳ năm 2019 có 22 lượt, tổng vốn 11,317 triệu USD). Trong 05 tháng đầu năm, thành phố cấp mới được 51 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 77,994 triệu USD. Lũy kế đến nay thành phố có 853 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,476 tỷ USD. 
- Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng (15/4-15/5/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 293 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 2.108 tỷ đồng; lũy kế 05 tháng (tính đến 15/5/2020), thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.475 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 8.362 tỷ đồng; giảm 30,13% về số doanh nghiệp và giảm 25,52% về số vốn so với cùng kỳ 2019; hoàn tất thủ tục giải thể cho 291 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.162 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Tổng số hồ sơ liên quan đến đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận và xử lý trong tháng là 1.885 hồ sơ, trong đó có 1.476 hồ sơ trực tuyến (chiếm tỷ lệ 78,3%). Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.873 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 212.509 tỷ đồng.
3 Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản và tài nguyên môi trường
  - Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường, chú trọng đầu tư có trọng điểm, quy mô hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư; công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, thẩm định đấu thầu và quản lý chất lượng công trình được thực hiện đúng quy trình và luật định.
- Công tác quản lý đất đai được tăng cường, tiếp tục hoàn thiện Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024; thực hiện rà soát và tiếp nhận quỹ đất lớn trên địa bàn thành phố từ các Ban quản lý dự án. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn tại về pháp lý liên quan đến đất đai, đẩy nhanh các thủ tục liên quan để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án. Trong tháng, thành phố đã ban hành Kế hoạch về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố trong năm 2020; kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện Chương trình quan trắc môi trường nước và không khí theo Đề án Xây dựng mạng lưới quan trắc không khí và nước thành phố.
4 Các lĩnh vực xã hội:
  Về khoa học và công nghệ: Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Chú trọng hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, hạt nhân. Tập trung thanh kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến sở hữu trí tuệ. Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được triển khai tích cực. Tập trung triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học; lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ.
Về văn hóa - thể thao: Ngành chức năng đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung hướng dẫn và theo dõi tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố bắt đầu được tổ chức hoạt động trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản tiếp tục nhận được quan tâm đầu tư, thành phố đã công nhận hai di tích cấp thành phố là Miếu Tam Vị và Địa điểm chiến thắng Gò Hà. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố.
Y tế: Tính đến ngày 20/5, tại Thành phố ghi nhận 06 trường hợp mắc Covid-19, toàn bộ 06 bệnh nhân đều đã điều trị khỏi và xuất viện. Từ sau ngày 22/4, căn cứ Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng, Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, thành phố chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, người dân tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tổ chức cách ly các trường hợp nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ tại trụ sở lãnh sự quán và nơi lưu trú; cách ly y tế tập trung đối với công dân nhập cảnh vào thành phố từ I-ta-li-a, Malaysia, Tây Ban Nha. Tình hình dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, sởi đều giảm mạnh số ca mắc so với cùng kỳ năm ngoái, phát hiện 01 ca nhiễm virus Zika và đã được chữa khỏi bệnh.
  Về giáo dục và đào tạo: Ngành giáo dục đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cho học sinh các cấp đi học lại sau thời gian nghỉ học; tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh, giáo viên. Xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II; tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho lớp 9 và 12; thi học viên giỏi giáo dục thường xuyên cấp THPT; phát động Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi; Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố.       
  Về Lao động - Thương binh - Xã hội:
'- Tính đến ngày 19/5 trên địa bàn thành phố có khoảng 179.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; trong đó có 12.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 59.600 lao động bị ngừng việc, nghỉ không hưởng lương; 106.800 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và hơn 24.000 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. Trong tháng, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tạo việc làm cho 2.800 lao động thông qua 02 phiên giao dịch việc làm. Trong tháng, có 01 vụ tai nạn lao động xảy ra.
- Tính đến ngày 25/5/2020, đã chi hỗ trợ cho 92.846 đối tượng, với kinh phí 99,1 tỷ đồng (trong đó có 13.807 người có công với cách mạng, đạt tỷ lệ 98%;  25.521 đối tượng bảo trợ xã hội, đạt tỷ lệ 94,7% và 53.518 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đạt tỷ lệ 96,3%), còn lại 3.512 đối tượng đang tiếp tục chi trả. Đối với hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh; người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm; người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động: các địa phương đã tổ chức tập huấn, triển khai đến các xã, phường và tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12/5/2020 qua dịch vụ công trực tuyến, dự kiến cuối tháng 5/2020 sẽ tiến hành chi trả cho người lao động, hộ kinh doanh. 
- Về chính sách người có công, thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số 14.103 người, kinh phí 21,155 tỷ đồng; đã triển khai, hoàn thành xây mới, sửa chữa 664/814 nhà ở theo kế hoạch.
- Về phòng chống tệ nạn xã hội, trong tháng Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 53 học viên vào cai nghiện, giải quyết cho về cộng đồng đúng thời hạn 48 học viên, đến nay cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 637 học viên.
5 Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp
  - Trong tháng, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, kiện toàn nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị; báo cáo Bộ Nội vụ về chuyển đổi, chuẩn hóa, tích hợp cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo Thường trực HĐND thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với sinh viên thu hút, Đề án 89 đang công tác tại phường, xã. Tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, cơ sở tín ngưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ổn định theo quy định của pháp luật.
- Thành phố đã thực hiện báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Triển khai thanh tra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Đà Nẵng; xử lý sai phạm tại Chung cư Hoàng Anh Gia Lai. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo tiếp tục được thực hiện đúng quy định.
- Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng, ngành chức năng đã tham gia góp ý 98 văn bản; thẩm định 11 dự thảo văn bản; thẩm tra rà soát 02 văn bản; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến Nhà máy thép Dana - Ý. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Công tác lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định. Công t
6 Quốc phòng - an ninh
  Trong tháng xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 05 người, bị thương 01 người, thiệt hại tài sản khoảng 24,5 triệu đồng (so với tháng 04/2020, tăng 01 vụ, số người chết không tăng/giảm, giảm 03 người bị thương); tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt không xảy ra; xảy ra 06 vụ cháy nhưng không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 190,5 triệu đồng.
II MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
  1. Đề nghị các sở, ban, ngành rà soát, chuẩn bị chu đáo nội dung trình tại kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND thành phố.
2. Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19): Tiếp tục tăng cường công tác giám sát y tế tại cửa khẩu, bệnh viện và cộng đồng. Tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng, chống Covid-19.
3. Chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp hiệu quả, thiết thực nhằm khôi phục, phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19 tháng 5 năm 2020 và HĐND thành phố tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2020, Nghị quyết số 298/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xây dựng dự thảo Nghị quyết thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo văn kiện Đảng bộ thành phố về nội dung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ đã được quy định tại Kế hoạch số 6834/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố.
6. Trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc xây dựng Quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
8. Sở Du lịch tập trung thực hiện Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch sau ảnh hưởng dịch Covid-19 và cùng với Hiệp hội du lịch triển khai Kế hoạch tổ chức chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng năm 2020; xây dựng Đề án phát triển du lịch Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.
9. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố; định kỳ tổ chức tiếp dân theo đúng quy định.
10. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá nhằm bảo đảm ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo