Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2019
Người đăng tin: Phạm Thị Dạ Thảo Ngày đăng tin: 10/08/2019 Lượt xem: 16

1. Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

2. Kế hoạch số 32/KH-TTTTDVC ngày 25/02/2019 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2019

3. Quyết định 21/QĐ-TTTTDVC ngày 25/02/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo