Tin tức Tin tức

Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh Đà Nẵng
Người đăng tin: Phạm Thị Dạ Thảo Ngày đăng tin: 25/02/2019 Lượt xem: 262

1. Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

2. Kế hoạch số 32/KH-TTTTDVC ngày 25/02/2019 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2019

3. Quyết định 21/QĐ-TTTTDVC ngày 25/02/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

4. Kế hoạch 116/KH-STTTT ngày 21/02/2020 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

5. Kế hoạch 50/KH-TTTTDVC ngày 06/3/2020 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2020

6. Quyết định 27/KH-TTTTDVC về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

7. Kế hoạch 31/KH-TTTTDVC thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2021

8. Kế hoạch 124/KH-STTTT ngày 14/02/2022 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2022

9. Kế hoạch 24/KH-TTTTDVC thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2022

10. Báo cáo 499/BC-STTT ngày 03/6/2022 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

11. Báo cáo 58/BC-TTTTDVC ngày 07/6/2022 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

12. Báo cáo 1064/BC-STTTT ngày 14/11/2022 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

13. Báo cáo 85/BC-TTTTDVC ngày 18/11/2022 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023 của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

14. Kế hoạch 78/KH-STTTT ngày 06/02/2023 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023

15. Kế hoạch 24/KH-TTTTDVC ngày 24/02/2023 thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2023

16. Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở

17. Quyết định 88/QĐ-TTGSĐHTM ngày 30/10/2023 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh

18. Báo cáo 126/BC-TTGSĐHTM ngày 03/11/2023 kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo Chung nhan Tin Nhiem Mang