Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng
Người đăng tin: Phạm Thị Dạ Thảo Ngày đăng tin: 10/08/2019 Lượt xem: 133

1. Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

2. Kế hoạch số 32/KH-TTTTDVC ngày 25/02/2019 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2019

3. Quyết định 21/QĐ-TTTTDVC ngày 25/02/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng

4. Kế hoạch 116/KH-STTTT ngày 21/02/2020 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

5. Kế hoạch 50/KH-TTTTDVC ngày 06/3/2020 thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng năm 2020

Chuyên mục, tin tức liên quan:
 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo