Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 40/2019/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa 15/10/2019 01/01/2020
2 44/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc sở sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 15/10/2019 25/10/2019
3 78/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường 14/10/2019 10/12/2019
4 43/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Đất đai - Nhà ở Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/10/2019 21/10/2019
5 31/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Khoa học - Công nghệ thông tin Quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài 09/10/2019 09/10/2019
6 38/2019/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 08/10/2019 01/12/2019
7 76/2019/NĐ-CP Chính phủ Công điện khẩn Lao động, tiền lương Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 08/10/2019 01/12/2019
8 42/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giáo dục đào tạo Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng 07/10/2019 17/10/2019
9 16/2019/TT-BGDĐT Bộ giáo dục và đào tạo Thông tư Giáo dục đào tạo Hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 04/10/2019 20/11/2019
10 4435/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 01/10/2019 01/10/2019
11 68/2019/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Kế toán, kiểm toán Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 30/09/2019 14/11/2019
12 4233/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Giáo dục đào tạo Về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đến 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 20/09/2019 20/09/2019
13 40/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/09/2019 01/10/2019
14 4039/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Thuế - Lệ phí Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm thành phố Đà Nẵng 11/09/2019 11/09/2019
15 39/2019/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Lĩnh vực khác Về việc bãi bỏ Quyết định số 34/20I5/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng 09/09/2019 19/09/2019
16 3987/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Cải cách hành chính Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 09/09/2019 09/09/2019
17 27/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tài chính - Ngân hàng Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 09/09/2019 25/10/2019
18 34/2019/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa 06/09/2019 01/11/2019
19 3961/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Quyết định Tổ chức bộ máy Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 và Điều 3 Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 24 tháng 2 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố 06/09/2019 06/09/2019
20 73/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Lĩnh vực khác Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019 01/01/2020
 


  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo