Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 10/06/2019 Lượt xem: 10

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Dự thảo nêu rõ, dữ liệu số hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước được chia sẻ phục vụ các hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu số với cơ quan nhà nước khác và không được thu thập lại dữ liệu số đã trùng với dữ liệu số cơ quan nhà nước khác có thể cung cấp phù hợp với quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Việc chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước không làm ảnh hưởng tới quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật liên quan tới dữ liệu số được chia sẻ. Dữ liệu số chia sẻ phải đảm bảo tính cập nhật và chính xác.

Phân loại dữ liệu số chia sẻ và quyền khai thác dữ liệu số chia sẻ

Cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu số xác định và thực hiện việc chia sẻ dữ liệu số thuộc một trong những loại hình sau: 1. Chia sẻ dữ liệu số mặc định: là hình thức chia sẻ trong đó cơ quan cung cấp chuẩn bị và cung cấp dữ liệu số thông qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho nhiều cơ quan nhà nước sử dụng phù hợp nhiều mục đích khác nhau; 2. Chia sẻ dữ liệu số theo thỏa thuận: là hình thức chia sẻ dữ liệu số đặc thù giữa hai hay nhiều cơ quan nhà nước hoặc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, việc chia sẻ dữ liệu số thực hiện theo thỏa thuận chia sẻ dữ liệu được thống nhất giữa các bên; 3. Chia sẻ dữ liệu số cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; 4. Chia sẻ dữ liệu mở.

Tổ chức, quản lý dữ liệu số trong cơ quan nhà nước phải đảm bảo thuận lợi cho việc chia sẻ và khai thác dữ liệu số. Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, các quy định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dữ liệu số, quyền riêng tư của tổ chức, cá nhân. Tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử của địa phương.

Theo dự thảo các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu số hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; mua bán, chia sẻ dữ liệu số vi phạm quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan; vi phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả khi kết nối, chia sẻ dữ liệu số; làm sai lệch dữ liệu số trong quá trình lưu chuyển dữ liệu số từ bên cung cấp dữ liệu tới bên khai thác dữ liệu…

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc *1022 miễn phí phục vụ  

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý 
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách 
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử 
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….) 
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo