NGHỊ QUYẾT: Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Linh Hoài Dương Ngày đăng tin: 31/01/2019 Lượt xem: 7

Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 204/NQ-HĐND về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX. Nội dung quyết nghị như sau:

Điều 1. Thống nhất ban hành Nghị quyết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung:

- Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường do chất thải rắn sinh hoạt gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân thành phố, xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường;

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, thân thiện môi trường; phát triển ngành công nghiệp tái chế rác, khuyến khích sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý hợp vệ sinh;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025;

- Tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại chất thải rắn;

- Bảo đảm tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt được quy hoạch và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt ở quận nội thành có công nghệ tiên tiến, kết hợp công năng phân loại rác sinh hoạt;

- Đáp ứng đủ phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và đạt yêu cầu kỹ thuật; không để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển;

- Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%;

- Đến năm 2020 dừng hoạt động chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp; đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên Chiểu.

- Khuyến khích, vận động các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn thành phố không dùng túi nilon khó phân hủy; khuyến khích, vận động các nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố không dùng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần để đựng thức ăn, đồ uống cho khách hàng; khuyến khích việc đầu tư sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thay thế.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

a) Nâng cao nhận thức cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn thành phố có trách nhiệm trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, từng bước tạo thói quen phân loại rác sinh hoạt, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn;

b) Tổng kết đánh giá công tác thực hiện Đề án thu gom rác theo giờ để rút kinh nghiệm và xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2025;

c) Lập kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với từng địa phương, khu vực gắn với quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt và đồng bộ với công nghệ xử lý;  

d) Rà soát thực hiện đầu tư trang thiết bị và xây dựng các trạm trung chuyển rác sinh hoạt đủ về số lượng, có công nghệ tiên tiến và đảm bảo khoảng cách cách ly về vệ sinh môi trường đáp ứng công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đến năm 2025;

đ) Rà soát và xây dựng lại đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đảm bảo đủ kinh phí đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;

e) Thực hiện xã hội hóa đầu tư và tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, học tập kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính trong phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

g) Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hỗ trợ sử dụng các sản phẩm tái chế;

h) Xây dựng quy trình vận hành tại bãi rác Khánh Sơn, công tác thu gom vận chuyển rác theo đúng Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ;

i) Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch xử lý chất thải rắn, quy hoạch đô thị phù hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

k) Tổng nguồn vốn: Cân đối sử dụng vốn ngân sách và vốn khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan thông tấn báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2018.

TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236)  3 881 888 , miễn phí phục vụ 

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

Chuyên mục, tin tức liên quan:

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo