Đề xuất thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên 09/08/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

8 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc 09/08/2018

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BGTVT quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam. Trong đó nêu rõ 8 vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc.

Ngân sách TW hỗ trợ các huyện nghèo, thoát nghèo 09/08/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 965/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo...

Truy cứu TNHS với hành vi tàng trữ động vật hoang dã, quý, hiếm 08/08/2018

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về các tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Đề xuất mới về xếp lương quản lý DN chuyển vào làm việc trong cơ quan Nhà nước 08/08/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường...

Đề xuất điều chỉnh lương hưu đối với một số lao động nữ 08/08/2018

Đề xuất điều chỉnh lương hưu đối với một số lao động nữ

Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ 07/08/2018

Ngày 12-7-2018, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ký ban hành Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND về Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức...

Tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về phòng thủ dân sự 07/08/2018

Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác để tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và phổ cập kiến thức cơ bản...

Trường đại học công khai cam kết chất lượng giáo dục trên trang TTĐT 07/08/2018

Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng...

Hướng dẫn triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 07/08/2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NÐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn


 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo