Quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt 13/05/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Đề xuất bổ sung phí thẩm định điều kiện hành nghề lĩnh vực y tế 13/05/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 13/05/2019

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 13/05/2019

Lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện quy định khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 02 triệu đồng/người/khóa học; mỗi người...

Đề xuất về xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân 10/05/2019

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Quản chặt việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp 10/05/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này...

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 10/05/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động, trong đó đưa ra đồng bộ các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Đề xuất bỏ hình thức kỷ luật giáng chức 10/05/2019

Theo nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức, ban soạn thảo đang xin ý kiến bỏ hình thức kỷ luật giáng chức.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba 09/05/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba giai đoạn 2019-2022.

Hướng dẫn xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường THPT chuyên 09/05/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo