13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép 18/03/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép;...

Dự thảo quy định về Điều lệnh nội vụ CAND 18/03/2019

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân.

Hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 18/03/2019

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Dự thảo quy định về Nghi lễ Công an nhân dân 18/03/2019

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về Nghi lễ Công an nhân dân.

Giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt 18/03/2019

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 7/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và...

Đề xuất quy định về cơ sở vật chất, trang thiết đối với môn Kickboxing 18/03/2019

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Kickboxing.

Đề xuất bổ sung xe ô tô thân thiện môi trường được ưu đãi thuế 18/03/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng...

Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức pháp luật quy định 15/03/2019

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; trong đó, quy định cụ thể về xử lý...

Quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm 15/03/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, trong đó quy định quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Hỗ trợ 40 triệu đồng/1 Trung tâm văn hóa, thể thao xã 15/03/2019

Đây là quy định mới tại Thông tư 08/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu...

 

  

 

Liên kết web Liên kết web

Quản lý video Quản lý video

zalo